Hardenberg kiest voor noodfonds

De gemeenteraad van Hardenberg wil de komende twee jaar een noodfonds vullen met 5 miljoen euro. Dat fonds is bestemd om inwoners, verenigingen en instanties financieel te helpen als ze in moeilijkheden zijn gekomen door de hoge energielasten en de hogere voedsel- en brandstofprijzen.

Voorkomen moet worden dat de verenigingen omvallen en dat inwoners de bestaanszekerheid verliezen door de hogere lasten, vindt de raad. Als het nodig is kan uit dit noodfonds renteloos worden geleend, als andere regelingen tekortschieten. Het bedrag komt uit de algemene reserve. Het geld dat niet gebruikt wordt komt weer terug in de reserve.

Omdat dit amendement werd aangenomen is een motie van de voltallige oppositie weggestemd, waarin werd voorgesteld de gemeentelijke belastingen niet te verhogen. Tot nu toe zijn elk jaar de belastingen met het inflatiepercentage verhoogd. Omdat de inflatie dit jaar buitensporig hoog is stelde het college voor de belastingen te verhogen met 3%. De oppositie vond dit niet nodig, omdat de gemeente goed bij kas zit. B&W en de coalitiepartijen waren van mening dat wanneer je de belastingen op het huidige peil houdt, ook degene die het niet nodig heeft financieel voordeel heeft. Bovendien moet je ergens op bezuinigen als je minder geld ontvangt. Voor wie financieel wel in de problemen komt is er het noodfonds. Daarnaast kunnen voor minima de gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden.